เกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคมฯ


          สมาคม ฯ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2553 โดยเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยมีเป้าประสงค์ อย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของภาคประชาชน และการปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมในการประกอบวิชาชีพ การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน โดยการจัดตั้งองค์กรเป็นสมาคมที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งเป็น "สมาคมวิชาชีพ" เพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่มีกลไลควบคุมกันเอง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอณาจักรไทยและเป็นไปตามการส่งเสริมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
คณะกรรมการสมาคมฯ