สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่
(สวทช. เชียงใหม่)